1. شناخت رویکردهای تفکر انتقادی حسابرسان و بازنمایی آن در قالب تحلیل‌های پیوندی(تحلیل کیفی/تعاملی (IQA)

محمد پورسمیعی؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان؛ مهدی صفری گرایلی

دوره 18، شماره 69 ، فروردین 1400، ، صفحه 185-210

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.51892.2147

چکیده
  حسابرسان در تمام مراحل حسابرسی از قضاوت حرفه‌ای استفاده می‌کنند. درصورتی‌که تفکر فلسفی حسابرس از جامعیت، تعمق و انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد، قضاوت حرفه‌ای صحیح‌تری را به دنبال می‌آورد. همچنین، به‌واسطه توجه و اهمیت زیادی که مؤسسات حسابرسی برای دستیابی به بودجه‌های زمانی، به‌عنوان معیاری برای کارایی، قائل هستند، دشواری‌های ...  بیشتر

2. بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی صفری گرایلی؛ عالیه بالارستاقی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، ، صفحه 93-112

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2015.2538

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران میپردازد. بدین منظور از یک شاخص جامع متشکل از 18 مؤلفه مرتبط با حاکمیت شرکتیکه با محیط گزارشگری ایران سازگار است به عنوان معیار سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی استفاده شد. باانتخاب نمونهای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر