دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، بهار 1399، صفحه 1-208 
6. مدل مدیریت ریسک شرکتی و پیامدهای آن بر عملکرد حسابداری و اقتصادی شرکت

صفحه 139-173

10.22054/qjma.2019.46862.2060

صلاح الدین قادری؛ زهرا لشگری؛ یداله تاری وردی؛ امیر رضا کیقبادی


7. تدوین مدل عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی در ایران

صفحه 175-201

10.22054/qjma.2019.47002.2061

داریوش اخترشناس؛ احمد خدامی پور؛ امید پورحیدری