نویسنده = تاری وردی، یداله
تعداد مقالات: 3
1. مدل مدیریت ریسک شرکتی و پیامدهای آن بر عملکرد حسابداری و اقتصادی شرکت

دوره 17، شماره 65، بهار 1399، صفحه 139-173

10.22054/qjma.2019.46862.2060

صلاح الدین قادری؛ زهرا لشگری؛ یداله تاری وردی؛ امیر رضا کیقبادی


2. بررسی تاثیر نقش تخصص مالی کمیته حسابرسی بر نگرش کوتاهمدت مدیران

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 141-165

10.22054/qjma.2018.8273

یداله تاری وردی؛ صلاح الدین قادری


3. بررسی تاثیر نقش تخصص مالی کمیته حسابرسی بر نگرش کوتاه‌مدت مدیران

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396

10.22054/qjma.2017.16330.1473

یداله تاری وردی؛ صلاح الدین قادری