نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری،دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

گزارشگری مالی یکپارچه، اطلاعاتی مهم درباره استراتژی سازمان، راهبری، عملکرد و چشم‌انداز را باهم و به طریقی ارائه می‌دهد که عملکرد تجاری، اجتماعی و محیط‌زیست مکانی که سازمان در آن فعالیت می‌کند را منعکس کند و یک رویکرد منسجم و مؤثر را برای گزارشگری شرکت‌ها ترویج می‌دهد. این پژوهش باهدف مقایسه انتظارات تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی یکپارچه، انجام گردیده است. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های آماری «کلموگروف-اسمیرنوف»، «یومن-ویتنی» و «فریدمن» نشان داده است که بین نظرات دو گروه استفاده‍کنندگان و تهیه‌کنندگان گزارش‌های مالی در رابطه با مؤلفه‌های گزارش و شناسایی شیوه‌های نوآورانه، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، پاداش و مزایا، مدیریت ریسک، ساختار حاکمیتی و کارت ارزیابی متوازن تفاوت معناداری وجود دارد؛ درحالی‌که مقایسه انتظارات نشان داده است که در ارائه گزارش‍هایی مبنی بر ارتباط متقابل، رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی، برقراری ارتباط با استفاده‌کنندگان و گزارش وضعیت مالی و پایداری خدمات مالی تفاوت معناداری بین انتظارات تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان مشاهده نگردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing the Expectations of Financial Reporting Preparers and Users of Integrated Financial Reporting

نویسندگان [English]

 • Farzad Eivani 1
 • Hadis Abdi 2
 • Farshid Kheirollahi 3
 • nasrin moridi 2

1 Assistant Professor of Accounting, Razi University, Kermanshah, Iran

2 M.A in Accounting, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran

3 Associate Professor, of Accounting Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Integrated financial reporting provides crucial information about an organization's strategy, direction, performance, and future outlook encompassing business, social, and environmental performance within its operational context. It also promotes a coherent and effective approach to corporate reporting. This research aims to compare the expectations of integrated financial reporting producers and users. Data analysis using SPSS software and statistical tests, including "Kolmogrove-smirnov", "Yoman-whitney" and "Friedman" has shown significant differences between the opinions of users and financial report preparers regarding report components, innovative practices, targeted investments, rewards and benefits, risk management, governance structure, and balanced scorecard. However, the comparison of expectations has shown no significant difference between the expectations of report providers and users regarding providing reports on mutual communication, compliance with legal and ethical standards, user’s engagement, and the reporting of financial status and sustainability of financial services.

Introduction

An integrated report should provide insight into the nature and quality of an organization's relationships with its key stakeholders. According to the International Integrated Reporting Council (IIRC), one of the guiding principles which underpin the preparation of integrated reports is the formation of effective stakeholder relationships. However, several challenges are also identified. These challenges include difficulties in determining what information is material and should, therefore, be included in an integrated report. This paper contributes to the ongoing debate on the quality and utility of integrated reporting by exploring the possibility that a perception gap has emerged, which affects the perceived relevance of integrated reporting. this paper makes an important contribution to the prior literature on integrated reporting by introducing the idea of a perception gap and offering one of the initial accounts of stakeholders’ perspectives on companies’ integrated reports. This will shed light on where companies can improve their integrated reports and inform the development of additional guidance by standard-setters and regulators.

Methodology

The study's statistical population comprises two groups: report producers and users. This includes auditors from the audit organizations and audit institutions, members of the Society of Official Accountants of Iran, as well as board directors and managers of companies listed on the Tehran Stock Exchange during the year 2022. The sampling method employed in this research is available sampling. This research is classified as a descriptive-survey study with an applied approach. The identified themes are incorporated into a Likert scale questionnaire. Lastly, the collected data were analyzed using SPSS software and relevant statistical tests.

Findings

Based on the findings, there is a gap between auditors' and users' perspectives in terms of reporting and identifying innovative perspectives, targeted investments, rewards and benefits, risk management, governance structure, and balanced scorecard. Conversely, no significant gap is anticipated between the perspectives of producers and users in terms of mutual communication, compliance with legal and ethical standards, streamlining financial operations, user communication, as well as reporting financial status and corporate sustainability.

Conclusion and discussion

In line with the examination of expectations between providers and stakeholders concerning the disclosure of integrated reporting components, the results of hypothesis testing indicate that, except for reporting and identifying innovative perspectives, targeted investments, rewards and benefits, risk management, governance structure, and balanced evaluation card, there is no significant expectation gap between beneficiaries and providers. In fact, the results indicate that users of integrated reports seek additional information on matters such as the competence and performance of those responsible for governance and how management has handled risk to ensure financial sustainability and prevent financial crises. They prioritize these aspects over the disclosure of information about social and environmental issues.
Finally, the results of this study highlight several areas for future research. It would be valuable to investigate whether a perception gap exists in other industries and to identify the factors contributing to changes in the perception gap. More work also needs to be done to understand the determinants of the perception gap. This paper is based on the assumption that user sophistication affects the perceived importance of disclosures found in integrated reports. Cultural variables, the nature of the corporate governance system and the extent to which companies are able to manage perceptions are additional variables which need to be taken into account in order to define the dimensions of the perception gap in an integrated reporting context more accurately and inform policymakers and standard setters.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Integrated Financial Reporting
 • Producers and Users of Reports
 • Comparison of Expectations
 1. ابوالفتحی، حسن، نوراله زاده، نوروز، جعفری، محبوبه و خسروی پور، نگار. (1400). بررسی پیامدهای اقتصادی کیفیت گزارشگری یکپارچه با توجه به نقش ویژگی‌های شرکتی، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 2 (11)، 235-262.
 2. احتشام مهر، حسین، کامیابی، یحیی و خلیل پور، مهدی. (1401). شناسایی عوامل مؤثر بر همگرایی گزارشگری یکپارچه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 11(44)، 177-195.
 3. احمدزاده، یونس، مران جوری، مهدی، علیخانی کشکک، رضیه و تقی پوریان گیلانی، یوسف. (1401). ارائه چارچوب گزارشگری پایداری مبتنی بر ایجاد توازن بین انتظارات ذینفعان و ظرفیت‌های شرکت، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 14 (56)، 161-190.
 4. بدری گمچی، حسن، حسنی، محمد، یعقوب‌نژاد، احمد و رحمانی‌نیا، احسان. (1401). پیامدهای ارزشی همگرایی گزارشگری مالی با چارچوب گزارشگری یکپارچه در بازار سرمایه ایران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 19 (76)، 97-130.
 5. خسروی پور، نگار، خسروی، علی‌اکبر و حسینی سارانی، محمدهادی. (1401). رابطه بین مخارج مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت با نقش تعدیل‍کنندگی گزارشگری یکپارچه، فصلنامه چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 5 (76)، 114-127.
 6. داروغه حضرتی، فاطمه، تفتیان، اکرم و معین‌الدین، محمود. (1399). شناسایی و رتبه‍بندی مؤلفه‍ها و شاخص‍های گزارشگری یکپارچه مبتنی بر وب با رویکرد گزارشگری شهروند شرکتی با استفاده از تکنیک ترکیبی دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9 (36)، 229-250.
 7. ستایش، محمدحسین و مهتری، زینب. (1400). تعیین اجزا و مؤلفه‌های گزارشگری یکپارچه با تأکید بر رویکرد تحلیل عاملی تأییدی، پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی، 2 (10)، 171-203.
 8. قنبرزاده، مجتبی، هاشمی دهکردی، سیدجمال و وصال، علی. (1400). تبیین الگویی برای افشای داوطلبانه اطلاعات مالی و غیرمالی مدل‍های کسب‌وکار، فصلنامه چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 4 (39)، 15-38.
 9. گیوکی، اکبر، گرکز، منصور، صفری گرایلی، مهدی و معطوفی، علیرضا. (1402). تدوین و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر گزارشگری یکپارچه، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 15 (58)، 237-270.
 10. هاشمی نژاد، سید محمد و فروغ نژاد، حیدر. (1392). حاکمیت شرکتی و گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل‌های داخلی، ماهنامه بورس، اردیبهشت-خرداد 1392، شماره 101، 20-23.
 11. Adhariani, D., & De Villiers, C. (2018). Integrated Reporting: Perspectives of Corporate Report Preparers and Other Stakeholders, Sustainability Accounting. Management and Policy Journal, forthcoming.
 12. Albertini. E. (2018). Integrated reporting: an exploratory study of French Companies. Journal of Management and Governance, 23(2), 513-535.
 13. Cheng, M., Green, W., Conradie, P., Konishi, N., & Romi, A. (2014). The international integrated reporting framework: key issues and future research opportunities. Journal of International Financial Management & Accounting, 25(1), 90-119.
 14. De Villiers, C., Venter, E.R., & Hsiao, P.C.K. (2016). Integrated reporting: background, measurement issues, approaches and an agenda for future research. Accounting& Finance, 57(4), 937-959.
 15. Dumay, J., Bernardi, C., Guthrie, J., & La Torre, M. (2017). Barriers to implementing the International Integrated Reporting Framework: contemporary academic perspective. Meditari Accountancy Research. 25(4), 461-480.
 16. Guthrie, J., Manes-Rossi, F., & Orelli, R.L. (2018). Integrated reporting and integrated thinking in Italian public sector organisations. Meditari Accountancy Research, 25(4), 553-573.
 17. International Integrated Reporting Council (IIRC). (2013). Consultation draft of the international integrated reporting framework, International Integrated Reporting Council (IIRC), available at: http://integratedreporting.org/wpcontent/uploads/2013/03/Consultation-Draft-of-the-InternationalIRFramework.
 18. KPMG. (2011). Integrated Reporting Performance insight trough Business Reporting.kpmg.com/integratedreporting.
 19. Marrone, A., & Oliva, L. (2019). Measuring the Level of Integrated Reporting Alignment with the Framework. International Journal of Business and Management, 14(12), 110-120.
 20. Menicucci, E., & Paolucci, G. (2018). Forward-looking information in integrated reporting: A theoretical framework. African Journal of Business Management, 12(18), 555-567.
 21. Naynar, N.R.Ram, A.J., & Maroun, W. (2018). Expectation gap between preparers and stakeholders in integrated reporting. Meditari Accountancy Research, 26(2), 241-262.
 22. Ngcobo, B.N., & Sibanda, M. (2021). Effects of integrated reporting on the cost of capital and analysts’ forecasts errors: A study of Johannesburg Stock Exchange listed mining firms. Journal of Economic and Financial Sciences, 14(1), 675.
 23. Obeng, V.A., Ahmed, K., & Miglani, S. (2020). Integrated reporting and earnings quality: The moderating effect of agency costs. Pacific-Basin Finance Journal, 60, 101285.
 24. Raimo, N., Zito, M., & Caragnano, A. (2019). Does national culture affect integrated reporting quality? A focus on GLOBE dimensions, In: Mihajlović, Dragan Đorđević, Bojan (Ed.). 9th International Symposium on Natural Resources Management, ISBN 978-86-7747-606-9, 383-392.
 25. Stubbs, W., & Higgins, C. (2014). Integrated Reporting and internal mechanisms of change. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 27(7), 1068-1089.
 26. Sugiarto D, E., Estralita Trisnawati1, M. F., & Indrajati, D. (2020). The Accounting Educators’ Perceptions of Integrated Reporting. Business and Management Research, Proceedings of the Ninth International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM 2020), 174.
 27. Vale Castelo, D.X.A., Nossa, V., Da Costa, F.M., & Monte-Mor, D.S. (2021). Voluntary Disclosure of Integrated Reporting and cost of Capital in Brazil: an Alternative Explanation. New Challenges in Accounting and Finance, 6, 1-15.
 28. Vitolla, F., & Raimo, N. (2018). Adoption of Integrated Reporting: Reasons and Benefits-A Case Study Analysis. International Journal of Business and Management, 13(12), 244-250.