نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیاردانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با گسترش ابزارهای ارتباط جمعی و پویایی بیشتر رسانه‌های خبری، کانال جدیدی برای انتشار داده‌ها و اطلاعات مالی ایجاد شده است. در پژوهش حاضر تاثیر انتشار اخبار مرتبط با شرکت‌های بورسی بر روی چگونگی (استراتژی) مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. شیوه جایگزین کردن هر یک از روش‌های مدیریت سود متداول به عنوان استراتژی مدیریت سود مطرح شده است. بدین منظور اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های خبری رسمی طی سال‌های 1394 تا 1399 پیرامون شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار گردآوری شد. به منظور بررسی استراتژی مدیریت سود از رابطه جایگزینی مدیریت سود اقلام تعهدی و مدیریت سود از طریق رویدادهای واقعی و با بهره‌گیری از روش دو مرحله‌ای هگمن استفاده شد. در نهایت با استفاده از روش تفاضل در تقاضل و حداقل مربعات تعمیم یافته اثر ثابت پنلی فرضیه‌های مورد نظر آزمون شد. نتایج پژوهش نشان دهنده رفتار متفاوت مدیران در مواجهه با پوشش خبری است و این موضوع باعث رفتار محتاطانه‌تر مدیران در گزارش‌گری و مدیریت سود شده است. شرکت‌ها با افزایش فشار رسانه‌ایی علیرغم کاهش استفاده از روش‌های مدیریت سود اقلام تعهدی سعی در گسترش استفاده از روش‌های و تکنیک‌های مدیریت سود واقعی دارند. افزون بر این نتایج پژوهش مبین آن بود که تغییرات مدیریتی در شرکت‌هایی که مظنون به مدیریت سود بوده و تحت پوشش رسانه‌ایی بالاتری قرار می‌گیرند، بیشتر است. لذا منطبق با تئوری کنترلی رسانه، پوشش خبری را می‌توان به عنوان یکی از مکانیزم‌های نظارتی و حاکمیت برون شرکتی تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of media in earning management’s strategy

نویسنده [English]

  • Mozaffar Jamalianpour

Assistant Professor Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The importance and role of Media and NEWS are increased by improvement of Information and Communication Technologies. This article try to find role of medias’ news in corporate earning management strategies. So, I investigate for show impact of media coverage on replacement and trade off between Accrual Earning Management (AEM) and Real Earning Management (REM) (Earning Management Strategy). For this purpose, I collect NEWS about listed companies during 2015 until 2020 and used Heckman's Two-Step for measure replacement between AEM and REM. I used Different in different and Feasible Generalized Least Squares (FGLS) methods for hypothesis testing.

Results show that earning management strategies are different in reaction of media coverage. Increase of media coverage cause companies decrease AEM but they use REM more than usual in this position. In additional, research findings show that companies with higher media coverage and suspect to earning management try to more change in board of directors. So, results show that media has controlling and pressure effect on companies for earning management’s strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NEWS
  • Media coverage
  • Accrual Earning Management
  • Real Earning Management
  • Earning Management Strategy
Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76(2), 169-217. https://doi.org/ 10.1086/259394
Bushee, B. J., Core, J. E., Guay, W., & Hamm, S. J. W. (2010). The Role of the Business Press as an Information Intermediary [https://doi.org/ 10.1111/j.1475-679X.2009.00357.x]. Journal of Accounting Research, 48(1), 1-19. https://doi.org/10.1111/j.1475679X. 2009.00357.x
Chen, Y., Cheng, C. S. A., Li, S., & Zhao, J. (2021). The monitoring role of the media: Evidence from earnings management. Journal of Business Finance & Accounting, 48(3-4), 533-563. https://doi.org/10.1111 /jbfa.12490
Cohen, D. A., & Zarowin, P. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics, 50(1), 2-19. https://doi.org/ 10.1016/j.jacceco.2010.01.002
DA, Z., ENGELBERG, J., & GAO, P. (2011). In Search of Attention. The Journal of Finance, 66(5), 1461-1499. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01679.x
Dai, L., Shen, R., & Zhang, B. (2021). Does the media spotlight burn or spur innovation? Review of Accounting Studies, 26(1), 343-390. https://doi.org/10.1007/s11142-020-09553-w
Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earnings Management. The Accounting Review, 70(2), 193-225. http://www.jstor.org/stable/248303
Drake, M. S., Guest, N. M., & Twedt, B. J. (2014). The Media and Mispricing: The Role of the Business Press in the Pricing of Accounting Information. The Accounting Review, 89(5), 1673-1701. https://doi.org/10.2308/accr-50757
Dyck, A., Volchkova, N., & Zingales, L. (2008). The Corporate Governance Role of the Media: Evidence from Russia, The Journal of Finance, 63(3), 1093-1135. [https://doi.org/10.1111/j.1540-6261. 2008. 01353.x].  https://doi.org/10.1111/j.1540-6261. 2008. 01353.x
FANG, L., & PERESS, J. (2009). Media Coverage and the Cross-section of Stock Returns. The Journal of Finance, 64(5), 2023-20 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01493.x
Goldman, E., Martel, J., & Schneemeier, J. (2021). A theory of financial media. Journal of Financial Economics. 145(1). https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.06.038
Guest, N. M. (2021). The Information Role of the Media in Earnings News [https://doi.org/10.1111/1475-679X.12349]. Journal of Accounting Research, 59(3), 1021-1076. https://doi.org/10.1111/1475-679X. 12349
Liu, B., & McConnell, J. J. (2013). The role of the media in corporate governance: Do the media influence managers' capital allocation decisions? Journal of Financial Economics, 110(1), 1-17. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.06.003
Miller, G. S. (2006). The Press as a Watchdog for Accounting Fraud [https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2006.00224.x]. Journal of Accounting Research, 44(5), 1001-1033. https://doi.org/ 10.1111/j.1475-679X.2006.00224.x
Qi, B., Yang, R., & Tian, G. (2014). Can media deter management from manipulating earnings? Evidence from China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 42(3), 571-597. https://doi.org/ 10.1007/s11156-013-0353-0
Rees, L., & Twedt, B. J. (2022). Political Bias in the Media's Coverage of Firms' Earnings Announcements. The Accounting Review, 97(1), 389-411. https://doi.org/10.2308/tar-2019-0516
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42(3), 335-370. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002
Yang, J., Wang, J., Yi, Z., & Mao, N. (2022). Managing the media coverage: evidence from managers’ stock selling. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 29(1), 77-96. https://doi.org/ 10.1080/16081625.2019.1693278
Zang, A. Y. (2012). Evidence on the Trade-Off between Real Activities Manipulation and Accrual-Based Earnings Management. The Accounting Review, 87(2), 675-703. http://www.jstor.org/stable/ 23245619