نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه حسابداری دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با گسترش ابزارهای ارتباط جمعی و پویایی بیشتر رسانه‌های خبری، کانال جدیدی برای انتشار داده‌ها و اطلاعات مالی ایجاد شده است. در پژوهش حاضر تاثیر انتشار اخبار مرتبط با شرکت‌های بورسی بر روی چگونگی (استراتژی) مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. شیوه جایگزین کردن هر یک از روش‌های مدیریت سود متداول به عنوان استراتژی مدیریت سود مطرح شده است. بدین منظور اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های خبری رسمی طی سال‌های 1394 تا 1399 پیرامون شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار گردآوری شد. به منظور بررسی استراتژی مدیریت سود از رابطه جایگزینی مدیریت سود اقلام تعهدی و مدیریت سود از طریق رویدادهای واقعی و با بهره‌گیری از روش دو مرحله‌ای هگمن استفاده شد. در نهایت با استفاده از روش تفاضل در تقاضل و حداقل مربعات تعمیم یافته اثر ثابت پنلی فرضیه‌های مورد نظر آزمون شد. نتایج پژوهش نشان دهنده رفتار متفاوت مدیران در مواجهه با پوشش خبری است و این موضوع باعث رفتار محتاطانه‌تر مدیران در گزارش‌گری و مدیریت سود شده است. شرکت‌ها با افزایش فشار رسانه‌ایی علیرغم کاهش استفاده از روش‌های مدیریت سود اقلام تعهدی سعی در گسترش استفاده از روش‌های و تکنیک‌های مدیریت سود واقعی دارند. افزون بر این نتایج پژوهش مبین آن بود که تغییرات مدیریتی در شرکت‌هایی که مظنون به مدیریت سود بوده و تحت پوشش رسانه‌ایی بالاتری قرار می‌گیرند، بیشتر است. لذا منطبق با تئوری کنترلی رسانه، پوشش خبری را می‌توان به عنوان یکی از مکانیزم‌های نظارتی و حاکمیت برون شرکتی تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of media in earning management’s strategy

نویسنده [English]

  • Mozaffar Jamalianpour

Assistant Professor of Accounting in department of management and Accounting Allameh tabatabai university

چکیده [English]

The importance and role of Media and NEWS are increased by improvement of Information and Communication Technologies. This article try to find role of medias’ news in corporate earning management strategies. So, I investigate for show impact of media coverage on replacement and trade off between Accrual Earning Management (AEM) and Real Earning Management (REM) (Earning Management Strategy). For this purpose, I collect NEWS about listed companies during 2015 until 2020 and used Heckman's Two-Step for measure replacement between AEM and REM. I used Different in different and Feasible Generalized Least Squares (FGLS) methods for hypothesis testing.

Results show that earning management strategies are different in reaction of media coverage. Increase of media coverage cause companies decrease AEM but they use REM more than usual in this position. In additional, research findings show that companies with higher media coverage and suspect to earning management try to more change in board of directors. So, results show that media has controlling and pressure effect on companies for earning management’s strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NEWS
  • Media coverage
  • Accrual Earning Management
  • Real Earning Management
  • Earning Management Strategy