بررسی تاثیر نقش تخصص مالی کمیته حسابرسی بر نگرش کوتاهمدت مدیران

یداله تاری وردی؛ صلاح الدین قادری

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1396، ، صفحه 141-165

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2018.8273

چکیده
  کی از ارکان اصلی راهبری شرکتی کمیته حسابرسی است. درک و دانش اعضای با تجربه کمیته حسابرسی، ارزش گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت را افزایش میدهند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تخصص مالی اعضاء کمیته حسابرسی بر نگرش کوتاه مدت مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت اندازهگیری نگرش کوتاهمدت مدیریت، از سه معیار ...  بیشتر

بررسی تاثیر نقش تخصص مالی کمیته حسابرسی بر نگرش کوتاه‌مدت مدیران

یداله تاری وردی؛ صلاح الدین قادری

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1396

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2017.16330.1473

چکیده
  یکی از ارکان اصلی راهبری شرکتی کمیته حسابرسی است. درک و دانش اعضای با تجربه کمیته حسابرسی، ارزش گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت را افزایش می‌دهند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تخصص مالی اعضاء کمیته حسابرسی بر نگرش کوتاه مدت مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت اندازه‌گیری نگرش کوتاه-مدت مدیریت، از سه معیار ...  بیشتر

بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی

حسین فخاری؛ جواد محمدی؛ محسن حسن نتاج کردی

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1394، ، صفحه 130-154

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2015.1679

چکیده
  نوظهور بودن و الزام وجود کمیته حسابرسی به عنوان جزئی از ساختار حاکمیت شرکتی و نقش وویژگیهای آن به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه های نمایندگی در شرکتهای ایرانی موضوع بحث برانگیزی است ، این تمایل خصوصا زمانی که بحث مدیریت سود از طریق اقلام واقعی مطرح است پر رنگترمی شود چرا که احتمال کشف مدیریت سود از طریق اقلام واقعی کمتر می باشد بر این ...  بیشتر