تأثیر ارزش نهایی وجه نقد بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی شوک نقدینگی

سید مرتضی نبویان؛ سید علی نبوی چاشمی؛ ایمان داداشی؛ بهرام محسنی ملکی

دوره 16، شماره 63 ، مهر 1398، ، صفحه 157-187

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10650

چکیده
  یکی از مهمترین عامل تأثیرگذار بر مسائل تامین مالی به عنوان چالش پیش روی شرکت ها، حفظ انعطاف پذیری مالیاست. انعطاف پذیری مالی داخلی از نقدینگی شرکت متأثر شده و نگهداشت وجه نقد مشخص کننده توانایی شرکتدر مواجهه با ریسک هاست که به صورت عمده به تغییرات جریان نقدی و سیاست تقسیم سود شرکت بستگی دارد.برای اندازه گیری سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ...  بیشتر

تاثیر معیارهای کیفیت سود بر مازاد بازده سهام

داریوش فروغی؛ نرگس حمیدیان؛ مینا محمدیان

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2016.4048

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر معیارهای کیفیت سود بر قدر مطلق مازاد بازده سهام و بررسی تواناییهر یک از این معیارها در توضیح مازاد مذکور می باشد. بدین منظور در این پژوهش از هشت معیار کیفیتسود در چهار دسته کلی شامل معیارهای سری زمانی (پایداری و قابلیت پیش بینی سود)، معیارهایهموارسازی سود (نوسان سود یا اقلام تعهدی به نوسان جریان نقد عملیاتی)، ...  بیشتر

هموارسازی سود و هزینه حقوق مالکانه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

احمد بدری؛ محمد امین قهرمانی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1390، ، صفحه 23-47

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هموارسازی سود و هزینه حقوق مالکانه میباشد. پژوهش حاضر ارنوع تحقیقات پسرویدادی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل دادههای مشاهده شده انجام گرفته است. برایاندازهگیری هزینه حقوق مالکانه از چهار مدل گبهارت و همکاران) 1002 (، کلاز و توماس) 1002 (، گود وموهانرام) 1002 ( و ایستون) 1002 ( استفاده شده است. نمونه آماری مورد ...  بیشتر