حسابداری وجنبه های مختلف مالی
بیش‌‌اطمینانی مدیریت، سودآوری شرکت و پیش‌‌بینی‌‌پذیری آن

مهدی نیک روش

دوره 20، شماره 79 ، آذر 1402، ، صفحه 125-163

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.75299.2489

چکیده
  ژوهش حاضر به بررسی آثار بیش‌‌اطمینانی مدیران عامل شرکت‌‌ها بر سودآوری شرکت و پیش‌‌بینی‌‌پذیری آن می‌‌پردازد. فرضیه‌‌های پژوهش مبنی بر اثر مثبت و معنادار بیش‌‌اطمینانی مدیران عامل بر سودآوری و پیش‌‌بینی‌‌پذیری آن با استفاده از داده‌‌های مربوط به 257 مدیرعامل شرکت‌‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دورۀ ...  بیشتر