رتبه بندی بانک های ایرانی بر اساس توان مالی

محمد جواد سلیمی؛ جعفر باباجانی؛ ابوالفضل جعفری

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1396، ، صفحه 25-50

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2018.8268

چکیده
  این پژوهش با هدف رتبهبندی بانکهای ایرانی و بهطور مشخص بانکهای دارای مجوز بانک مرکزی و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بر اساس توان مالی آنها انجام شده است. قلمرو زمانی پژوهش حاضر در برگیرنده دوره 5 ساله از سال 1390 تا سال 1394 می باشد. در این پژوهش با استفاده از یک مدل مؤلفهمحور انعکاسی که از 4 بُعد، 8 مؤلفه ...  بیشتر

رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی بر اساس توان مالی

ابوالفضل جعفری؛ محمد جواد سلیمی؛ جعفر باباجانی

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1396

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2017.16503.1478

چکیده
  یکی از نیازهای اساسی فعالان بازار مالی (شامل بازار پول و بازار سرمایه) ایران، رتبه بندی بانکهای ایرانی بر اساس توان مالی آنهاست. این رتبه بندی به تمامی ذینفعان بانکهای ایرانی از جمله سهامداران، سرمایه گذاران، مشتریان، بانک مرکزی و غیره کمک می کند تا اطلاعات دقیقتری از میزان صحت و سلامت ذاتی بانکها بدست آورند. این پژوهش با هدف رتبه ...  بیشتر

شناسایی مهمترین عوامل موثر در ورشکستگی شرکتها با استفاده از تکنیک TOPSIS_AHP

شکراله خواجوی؛ فاطمه سادات امیری

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1391، ، صفحه 69-90

چکیده
  سهامداران و اعتباردهندگان و سایر ذینفعان با ورشکسته شدن شرکت، متضرر شده و منابع خود را ازدست میدهند. بنابراین لازم است که قبل از هر اقدامی، به بررسی علائم وجود ورشکستگی بپردازند.در این پژوهش پس از شناسایی متغیرهای موثر بر ورشکستگی شرکتها، متغیرهای کمّی از اطلاعاتصورتهای مالی شرکتهای ورشکسته طی دوره زمانی 1831 1831 استخراج و برای اندازهگیری ...  بیشتر

مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران

یحیی حساس یگانه؛ محمد جواد سلیمی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1389، ، صفحه 1-35

چکیده
  این پژوهش مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران ارائه میکند. پس از بررسی ادبیات نظری موضوع و منابع حاکمیت شرکتی و در نظر گرفتن شرایط اجتمای، اقتصادی سیاسی و فرهنگی ایران، مدل مفهومی و پرسشنامه تحقیق تدوین گردید. براساس مدل مفهومی تدوین شده، اثرات مالکیت، حقوق سهامداران، شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره به عنوان ابعاد مدل انتخاب شدند. ...  بیشتر