بررسی تاثیر عرضه و تقاضای اطلاعات در فضای مجازی بر میزان سودآوری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعید شیرکوند؛ سعید فلاح پور؛ امیرمهدی صبائی

دوره 16، شماره 61 ، فروردین 1398، ، صفحه 131-155

https://doi.org/10.22054/qjma.2019.44267.2026

چکیده
  هم اکنون حجم قابل توجهی از اطلاعات مالی و غیر مالی مستخرجه از صورت های مالی و سایر منابع اطلاعاتی در ارتباط با یک سهم از طریق فضای مجازی و منابع خبری شاغل در این حوزه منتقل می شود که این اطلاعات نقش بسزایی را در شکلدهی تقاضا برای یک سهم و نهایتاً بازده آن سهم دارد، بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی اثر عرضه و تقاضای اطلاعات از طریق فضای ...  بیشتر

بررسی اثر اظهارنظر تعدیل شده حسابرس بر ساختار بدهی و بازده مازاد سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ محدثه حامدی

دوره 15، شماره 60 ، دی 1397، ، صفحه 157-183

https://doi.org/10.22054/qjma.2019.9956

چکیده
      سرمایه‌گذاران به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نیاز به اطلاعات قابل اتکا در تصمیم‌گیری دارند. ا‌ین پژوهش  به بررسی تاثیر اظهارنظر تعدیل شده حسابرس بر ساختار بدهی و بازده مازاد سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. نوع اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیر مستقل و ساختار بدهی و بازده مازاد ...  بیشتر

تاثیر درماندگی‎مالی بر اثرگذاری اقلام‎تعهدی بر بازده‎های آتی

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ سیدمحمد الشریف

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1396، ، صفحه 93-123

https://doi.org/10.22054/qjma.2017.18138.1524

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درماندگی مالی بر اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی دارایی ها و بازده آتی سهام است. اقلام تعهدی به دلیل ماهیت برآوردی آن دارای پایداری کمتری نسبت به جریان‎های نقدی است، لذا بر بازده اثر گذاری بیشتری دارد؛ اما درماندگی مالی می‎تواند منجر به افزایش یا کاهش اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی شود. نمونه پژوهش ...  بیشتر

مطالعه اثر رشد شرکت بر ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام
دوره 13، شماره 52 ، دی 1395، ، صفحه 83-118

https://doi.org/10.22054/qjma.2017.7738

چکیده
  به دلیل اهمیت اقلام تعهدی اختیاری در فرآیند گزارشدهی و تأثیرپذیری بازده سها م ا ز ای ن اقلام ، ب ا توج ه بهفرصتهای رشد و عدم تقارن اطلاعاتی بالا در شرکتهای با رشد بالا، انتظار میرود مدیران شرکتهای با رشد بالاانگیزههایی برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به ویژه اقلام تعهدی اختیاری مثبت (اقلام تعهدی که سود را به طورمثبت افزایش میدهند)، ...  بیشتر

فایده مندی اطلاعات ترازنامه و سود و زیان در مقایسه با اطلاعات سود و زیان برای توضیح بازده سهام

یحیی حساس یگانه؛ متین حسن نژاد

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1394، ، صفحه 27-62

https://doi.org/10.22054/qjma.2015.1674

چکیده
  در تحقیق حاضر، فایده مندی اطلاعات ترازنامه و سود و زیان در مقایسه با اطلاعات صورت سود و زیان برای توضیح بازده سهام بررسی میشود. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 الی 1390 شامل 104 شرکت است. سرمایهگذاران هنگام سرمایه گذاری در سهام شرکتها، بازده سهام آتی را در نظر میگیرند به دلیل وجود ...  بیشتر

تبیین ارتباط میان نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود حسابداری

بیتا مشایخی؛ وحید منتی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1391، ، صفحه 101-124

چکیده
  مدت(، محتوای اطلاعاتی نوسان پذیری سود نیز مورد تحقیق قرار گرفته است. مدل ارتباطی نوسانپذیری و قابلیت پیش بینی آن براساس چارچوب دیچو و تانگ ) 9002 ( منطبق می باشد. لذا براساسچارچوب دیچو و تانگ ) 9002 (، اطلاعات مالی 000 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار از سال 0830 الی 0820 مورد بررسی قرار گرفت. هر چند روند پیش بینی ها به صورتنزولی اکید ...  بیشتر

تاثیر بکارگیری هزینه سرمایه بر رابطه سود و بازده سهام

سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ رویا معین قفقازی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1391، ، صفحه 91-117

چکیده
  همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از معیارهایی که محققان حسابداری به عنوان جایگزینی برای سودحسابداری پیشنهاد نموده اند، سود باقیمانده می باشد، که هزینههای مربوط به سرمایه را در نظر می گیرد. دراین پژوهش، ابتدا ارتباط سود حسابداری و بازده سهام و تاثیر متغیر تغییر در سود بر این رابطه، مورد بررسیقرار گرفته است. سپس با بهره مندی از ...  بیشتر

بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه ی عمر شرکت بر بازده ی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

احمد خدامی پور؛ مصطفی دلدار؛ محسن چوپان

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1391، ، صفحه 143-167

چکیده
  اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار در اختیار دارند. عدم تقارن اطلاعاتی سبب شکل گیری جریان ناکارایاطلاعاتی می شود. این جریان ناکارای اطلاعاتی می تواند بر بازده ی آتی شرکتها اثر گذار باشد. این تحقیق تأثیرمیزان عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه عمر شرکت بر بازده آتی سهام را مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیقشامل 076 مشاهده سال شرکت است که مربوط ...  بیشتر

مقایسه محتوای نسبی اطلاعاتی جریان‌های نقدی صورت جریان نقد سه مرحله‌ای وپنج مرحله‌ای درتشریح بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش فروغی؛ سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ سبحان ظفری

دوره 9، شماره 36 ، دی 1390، ، صفحه 149-169

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسه محتوای نسبی اطلاعاتی جریان‌های نقد عملیاتی وتأمین مالی صورت جریان نقد سه مرحله‌ای درمقابل پنج مرحله‌ای درجهت تشریح بازده آتی سهام می‌باشد. بازه زمانی پژوهش ازسال 1382تا سال 1388 است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بوده؛ که نهایتاً 80 شرکت واجد شرایط دراین مطالعه انتخاب ...  بیشتر

تأثیر هموار سازی سود بر بازده سهام در چارچوب مدل سه عاملی فاما فرنچ

محمد حسین قائمی؛ مصطفی مرادی پور؛ محمد باقر کریمی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1390، ، صفحه 93-106

چکیده
  در سالهای اخیر بخشی از پژوهش های حسابداری در بازار سرمایه ایران به هموارسازی سود اختصاص یافتهاست. اما در زمینه ارتباط آن با ارزش سهام مقالات زیادی منتشر نشده است. هدف این مقاله ارزیابی آثارهموارسازی سود بر بازدهی سهام عادی شرکت ها می باشد. انجام این کار مستلزم برآورد بازده مورد انتظارسهام شرکتها می باشد که در این مقاله بر اساس مدل ...  بیشتر

بررسی رابطه ی بین عملکرد مالی شرکت و زمانبندی گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ولی خدادادی؛ مهدی عربی؛ فرشته طاهری ده قطب الدینی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1390، ، صفحه 151-172

چکیده
  زمانبندی ارائهی گزارشهای مالی، یکی از تصمیماتی است که مدیران در خصوص افشای اطلاعات بایداخذ نمایند. از دید کاربران صورتهای مالی نیز، بهموقع بودن گزارشگری مالی یکی از ویژگی های با اهمیتدر مفید بودن اطلاعات حسابداری است. زیرا، بههنگام بودن اطلاعات میتواند به استفادهی بهتر و مفیدتراستفاده کنندگان اطلاعات مالی منجر شود. این تحقیق، به ...  بیشتر

ارتباط بین اطلاعات مالی و غیرمالی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امید پورحیدری؛ آزاده صادقی

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1389، ، صفحه 1-31

چکیده
  این تحقیق به بررسی ارتباط برخی از اطلاعات استخراج شده از گزارشهای مالی همانند سود حسابداری، جریانهای نقدی، سود تقسیمی، نسبت P/E و نرخ رشد سود حسابداری، و اطلاعات غیرمالی مانند نوع صنعت با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. این بررسی به صورت مقطعی در راستای بررسی روند تغییرات و همچنین به صورت داده های ...  بیشتر

رابطه رویکردهای تامین مالی با بازده آتی سهام

غلامحسین اسدی؛ علیرضا پورباقریان

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1389، ، صفحه 139-153

چکیده
  انتخاب شیوه تامین مالی یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران شرکتها در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار میرود. رشد و ادامه فعالیت شرکت ها نیازمند منابع مالی است که تامین این منابع معمولا با محدودیت همراه است. بنابراین برای تداوم فرایند جذب منابع، نحوه استفاده از آن باید به گونه ای باشد که موجبات ایجاد سهم مناسبی از ارزش برای ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین بازده بازار، اندازه شرکت، و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امید پور حیدری؛ مهدی شهبازی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1387، ، صفحه 35-51

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376 تا 1383 میباشد. در صورت تایید این مدل در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاران، تحلیل گران و کارگزاران بورس میتوانند در تصمیمات مالی خود و تعیین بازده سهام هریک از شرکتها ...  بیشتر

رابطه بین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برخی متغیرهای کلان اساسی

موسی بزرگ اصل؛ سید مهدی رضوی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1387، ، صفحه 97-117

چکیده
  هدف این مقاله شناسایی متغیرهای کلان اساسی تاثیرگذار بر بازده سهام می باشد. بدین منظور برای آزمون فرضیات ار متغیرهای نرخ بهره، نرخ رشد بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، نرخ رشد قیمت نفت به عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته استفاده گردیده است. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از اطلاعات ...  بیشتر

رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام

محسن خوش طینت؛ شاهپور اسماعیلی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1384، ، صفحه 27-56

چکیده
  دراین پژوهش، رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و ... کیفیت اطلاعات حسابداری (کیفیت سود) را درک کرده و آنرا در تصمیم گیریهای خود به کار میگیرند؟ برای یافتن پاسخ این سوال بایستی واکنش بازار را ببینیم. میدانیم که ...  بیشتر

ارتباط میان سود و جریانات نقدی با بازده سهام با توجه به ویژگی های خاص شرکتها

امید پورحیدری؛ محمود کهنسال

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1384، ، صفحه 27-41

چکیده
  یکی از اساسی ترین مسائل اقتصادی افراد، واحدهای تجاری و دولتها تخصیص بهینه منابع است. تخصیص بهینه منابع زمانی امکان پذیر است که منابع به سمت سرمایه گذاری های پربازده و با ریسک منطقی هدایت شوند. با توجه به ضرورت سرمایه گذاری در جهت نیل به توسعه اقتصادی، ارایه راهکارهایی در جهت بهینه سازی ترکیب سرمایه گذاری میتواند گامی مثبت در جهت تشویق ...  بیشتر

محتوای اطلاعاتی پیش بینی سود شرکتها

حمید خالقی مقدم؛ محمد آزاد

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1383، ، صفحه 33-54

چکیده
  سود به عنوان مهمترین شاخص اندازه گیری عملکرد یک واحد اقتصادی، یکی از مباحث حسابداری است که از دیربازجایگاه ویژه خود را در مباحث تئوریک حفظ کرده است. حسابداری که از اوایل قرن بیستم، به صورت علمی و کلاسیک پا به عرصه فعالیت نهاده است، در چند دهه اخیر، به ویژه بعد از سالهای 1960 پس از طرح فرضیه ی بازار کارا،  با شروع تحقیقات تجربی-اثباتی ...  بیشتر

اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکتها

محسن خوش طینت؛ محمدرضا ساربانها

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1382، ، صفحه 107-139

چکیده
  مجادله قابل توجهی در خصوص چگونگی تاثیر سیاست سود تقسیمی بر ارزش شرکت وجود دارد. برخی محققین معتقدند که سود تقسیمی ثروت سهامداران را افزایش میدهد. محققان دیگر اعتقاد دارند که سود تقسیمی بر ثورت سهامداران تاثیری ندارد، و سایر محققان براین باورند که سود تقسیمی ثروت سهامداران را کاهش میدهد. هدف این مقاله، بررسی اثر سود تقسیمی بر قیمت ...  بیشتر