حسابداری وجنبه های مختلف مالی
تاثیر ارتباطات سیاسی بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها و کارایی آن

جاوید یاراحمدی؛ موسی بزرگ اصل؛ محمد ابراهیمی نوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2022.63860.2318

چکیده
  این تحقیق با هدف آزمون تجربی تاثیر ارتباطات سیاسی بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها و کارایی آن در بازه سال های 1391 الی 1398 شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش جمع آوری داده ها آرشیوی و رجوع به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها، الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از الگوی داده های تابلویی و روش اثرات ثابت است. نتایج ...  بیشتر

رابطه دقت پیش بینی سود با کارایی سرمایه گذاری

معصومه نقدی؛ یحیی حساس یگانه؛ محمد مرفوع

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1396

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2017.10947.1361

چکیده
  دقت پیش بینی سود می تواند بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر بگذارد. پیش بینی می شود که با افزایش دقت پیش بینی سود، کارایی سرمایه گذاری افزایش و سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کم تر از حد کاهش یابد. پژوهش حاضر، به تبیین رابطه دقت پیش بینی سود با کارایی سرمایه گذاری می پردازد. انحراف از سطح سرمایه گذاری موردانتظار با توجه به فرصت های ...  بیشتر

بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری وکارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سید کاظم ابراهیمی؛ صادق سربازی آزاد

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395، ، صفحه 161-184

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2016.7108

چکیده
  امروزه اقتصاد دانش بنیان نشان دهنده انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است. اگرچه نقش و جایگاه داراییهای فیزیکی و مالی به منظور دستیابی به اهداف سازمان را نمیتوان انکار کرد، اما آنچه که اهمیت دارد این است که امروزه دانش، پیشرفت فناوری، روابط خوب با مشتریان، سیستمهای طلاعاتی و ... که سرمایه فکری سازمان را تشکیل میدهند، به عنوان ...  بیشتر

اثرکیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری

سید عباس هاشمی؛ سعید صمدی؛ ریحانه هادیان

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، ، صفحه 117-143

چکیده
  در دنیای تجارت کنونی، شرکتها جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند راهکارهای مناسب جهتاستفاد ه بهت ر ا ز امکانا ت و ثروت های خود می باشند . یکی از راه کارهای مهم ، بس ط و توسعهسرمایه گذاری است. با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کاراییسرمایه گذاری از جمله مسائل بسیار مهم می باشد. از این رو در پژوهش حاضر، براساس ...  بیشتر

رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

داریوش فروغی

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1388، ، صفحه 147-166

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2009.6943

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری با کارایی سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد. معیار محافظه کاری با استفاده از مدل گیولی و هان محاسبه شده است. همچنین جهت بررسی کارایی سرمایه گذاری واحدهای تجاری از دو معیار متفاوت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش از یک طرف وجود رابطه معنی دار و منفی بین محافظه کاری و سرمایه ...  بیشتر