تأثیر ارزش نهایی وجه نقد بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی شوک نقدینگی

سید مرتضی نبویان؛ سید علی نبوی چاشمی؛ ایمان داداشی؛ بهرام محسنی ملکی

دوره 16، شماره 63 ، مهر 1398، ، صفحه 157-187

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10650

چکیده
  یکی از مهمترین عامل تأثیرگذار بر مسائل تامین مالی به عنوان چالش پیش روی شرکت ها، حفظ انعطاف پذیری مالیاست. انعطاف پذیری مالی داخلی از نقدینگی شرکت متأثر شده و نگهداشت وجه نقد مشخص کننده توانایی شرکتدر مواجهه با ریسک هاست که به صورت عمده به تغییرات جریان نقدی و سیاست تقسیم سود شرکت بستگی دارد.برای اندازه گیری سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ...  بیشتر