حسابداری وجنبه های مختلف مالی
تأثیر قدرت مدیرعامل بر احتمال پرداخت سود سهام: نقش سودآوری و نوسان جریان وجه نقد

شکراله خواجوی؛ ثریا ویسی حصار

دوره 20، شماره 79 ، آذر 1402، ، صفحه 1-44

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.75096.2484

چکیده
  سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در ادبیات مالی است. یکی از انگیزه‌های مدیران عامل قدرتمند برای پرداخت سود، ایجاد شهرت در بازارهای سرمایه است تا تأمین مالی خارجی را با شرایط مطلوب کسب کنند. با این‌حال، ارزش خالص مورد انتظار چنین شهرتی به احتمال تأمین مالی خارجی که با سودآوری پایین و نوسان بالای جریان وجه نقد مرتبط است، بستگی ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
بیش‌‌اطمینانی مدیریت، سودآوری شرکت و پیش‌‌بینی‌‌پذیری آن

مهدی نیک روش

دوره 20، شماره 79 ، آذر 1402، ، صفحه 125-163

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.75299.2489

چکیده
  ژوهش حاضر به بررسی آثار بیش‌‌اطمینانی مدیران عامل شرکت‌‌ها بر سودآوری شرکت و پیش‌‌بینی‌‌پذیری آن می‌‌پردازد. فرضیه‌‌های پژوهش مبنی بر اثر مثبت و معنادار بیش‌‌اطمینانی مدیران عامل بر سودآوری و پیش‌‌بینی‌‌پذیری آن با استفاده از داده‌‌های مربوط به 257 مدیرعامل شرکت‌‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دورۀ ...  بیشتر

تاثیر عملکرد بانکی بر خلق نقدینگی در سیستم بانکی

فاطمه رضازاده کارسالاری؛ مصطفی سرگلزایی

دوره 16، شماره 64 ، دی 1398، ، صفحه 113-133

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.42572.2006

چکیده
  در دنیای امروز صنعت بانکداری به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده‌ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند و می‌توان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده و متعادل کننده بخش اقتصاد یاد کرد. از آنجایی که میزان کارایی هر سیستم با توجه به بازدهی آن سیستم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، لذا کارایی سیستم بانکی نیز ...  بیشتر

ارائه مدلی برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی و نسبت های مالی

بختیار استادی؛ پروین تدریسی پژو

دوره 16، شماره 63 ، مهر 1398، ، صفحه 109-127

https://doi.org/10.22054/qjma.2019.10648

چکیده
  کلیه موسسات مالی و بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن هانبوده اما امکان مدیریت این ریسک ها وجود دارد. بنابر این موسسات مالی برای ادامه حیات خود بایدریسک ها را شناسایی و کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک هایمختلف بسیار راهگشا خواهد بود. در این تحقیق فرض بر وجود رابطه ...  بیشتر

خوشه‌بندی و پیش‌بینی سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد درخت‌تصمیم C5

محمدرضا مهربان پور؛ ملیحه حبیب زاده

دوره 15، شماره 59 ، مهر 1397، ، صفحه 135-157

https://doi.org/10.22054/qjma.2018.9844

چکیده
  امروزه سرمایه‌گذاران با توجه به فضای ‌رقابتی حاکم باید محتاط‌تر از قبل تصمیم بگیرند. به این منظور آنها می‌توانند از بانک‌های اطلاعاتی بورس ‌اوراق‌ بهادار استفاده‌کنند. اما این اطلاعات به تنهایی مثمر‌ثمر نیست، بنابراین لازم است با ‌استفاده از فنون داده‌کاوی تجزیه، تحلیل و تفسیرداده‌ها انجام ‌شود تا اطلاعات قابل‌اتکاتری ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی صفری گرایلی؛ عالیه بالارستاقی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، ، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22054/qjma.2015.2538

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران میپردازد. بدین منظور از یک شاخص جامع متشکل از 18 مؤلفه مرتبط با حاکمیت شرکتیکه با محیط گزارشگری ایران سازگار است به عنوان معیار سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی استفاده شد. باانتخاب نمونهای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر

بررسی تاثیر هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود واحد تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مسعود عزیزخانی؛ نوراله خدادادی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1387، ، صفحه 53-78

چکیده
  این تحقیق به مطالعه تاثیر هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود واحد تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. ارزش نامشهود با استفاده از نسبت Q توبین برآورد گردیده است. با استفاده از 389 سال-شرکت داده و برای دوره زمانی 1380 تا 1385، یافته های تحقیق حاکی از تاثیر منفی هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود است. به عبارت دیگر افزایش ...  بیشتر

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسین ستایش؛ مصطفی کاظم نژاد؛ مهدی ذوالفقاری

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1387، ، صفحه 43-65

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. در این راستا، از متغیرهای دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی کالا، دوره پرداخت حسابهای پرداختنی و چرخه تبدیل وجه نقد برای اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش و از متغیر نرخ بازده دارایی ها برای سنجش سودآوری شرکتها استفاده ...  بیشتر