نویسنده = اعتمادی، حسین
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی ریسک سیاست های کمینه سازی مالیات شرکت ها

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 6-24

محمدعلی ساری؛ حسین اعتمادی؛ سحر سپاسی


2. طراحی مدل کمینهسازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت دادههای حسابداری

دوره 13، شماره 50، تابستان 1395، صفحه 89-136

10.22054/qjma.2016.7060

رضا حصارزاده؛ حسین اعتمادی؛ عادل آذر؛ علی رحمانی


3. تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری

دوره 12، شماره 46، تابستان 1394، صفحه 87-110

10.22054/qjma.2015.1676

محمدعلی باقر پور ولاشانی؛ حسین اعتمادی؛ مهدی امید فر


4. آزمون نظریه چرخه عمر در سیاستهای تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 59-81

حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ وحید احمدیان


7. نقش پاسخگویی در کیفیت قضاوت حسابرسان

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 105-122

حسین اعتمادی؛ حسن جباری