بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت های مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادار تهران

بیتا مشایخی؛ امیرحسین حسین پور

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1395، ، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4193

چکیده
  بیشتر پژوهشهای مدیریت سود که در ایران صورت گرفته، بر روی اقلام تعهدی غیرعادی تمرکز داشتهاست. این در حالی است که مدیریت سود از دو طریق اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی صورت می گیردو این دو مدیریت سود مکمل یکدیگر هستند (سانجایا و ساراگیه، 2012 ). از آنجایی که طبق پژوهش جونزو همکاران ( 2008 )، اقلام تعهدی در نهایت منجر به تقلب می شود، تا کنون پژوهشی ...  بیشتر

تبیین ارتباط میان نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود حسابداری

بیتا مشایخی؛ وحید منتی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1391، ، صفحه 101-124

چکیده
  مدت(، محتوای اطلاعاتی نوسان پذیری سود نیز مورد تحقیق قرار گرفته است. مدل ارتباطی نوسانپذیری و قابلیت پیش بینی آن براساس چارچوب دیچو و تانگ ) 9002 ( منطبق می باشد. لذا براساسچارچوب دیچو و تانگ ) 9002 (، اطلاعات مالی 000 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار از سال 0830 الی 0820 مورد بررسی قرار گرفت. هر چند روند پیش بینی ها به صورتنزولی اکید ...  بیشتر