نویسنده = شهسواری، معصومه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل مؤثر بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت ها

دوره 13، شماره 51، پاییز 1395، صفحه 9-34

10.22054/qjma.2016.7097

احمد احمد پور؛ معصومه شهسواری؛ علیرضا عموزاد خلیلی