وضعیت استقرار نظام کنترل‌های داخلی در بانک‌های ایران

سید مرتضی مرتضوی؛ جواد شکرخواه؛ جعفر باباجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2022.63551.2316

چکیده
  نظام کنترل‌های داخلی، مبنای عملیات بانکداری سالم و ایمن است و مدیریت را در جهت حفظ منابع و منافع بانک یاری می‌نماید. از آنجا که بهبود عملکرد نظام کنترل‌های داخلی، مستلزم شناخت وضعیت کنونی آن می‌باشد، در این تحقیق تلاش شد تا وضعیت موجود استقرار نظام کنترل‌های داخلی در بانک‌های ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور، در پرسشنامه ...  بیشتر

نقش حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب با تأکید بر کاهش ناهمخوانی بین معیارهای مالی و غیر مالی

جواد شکرخواه؛ فرشته احمدی پاک؛ اسحاق بهشور

دوره 18، شماره 69 ، فروردین 1400، ، صفحه 29-54

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.49296.2114

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب می‌باشد. مطالعات پیشین نشان می‌دهند که تمام حسابرسان یا کمیته‌های حسابرسی به یک اندازه در تشخیص ریسک تقلب با استفاده از معیارهای غیرمالی و کاهش این ریسک مهارت ندارند. بر این اساس، این پژوهش به بررسی اثرات حسابرس مستقل و رئیس کمیته حسابرسی بر احتمال بروز تقلب ...  بیشتر

بررسی تاثیر ارزش های گذشته بازار بر تصمیمات سرمایه گذاری و تغییرات اهرم تجمعی شرکتها از منظر تئوری زمانبندی بازار

جواد شکرخواه؛ سید حمید تمنده

دوره 17، شماره 65 ، فروردین 1399، ، صفحه 61-83

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.47068.2071

چکیده
  شناخت و آگاهی از ساختار سرمایه شرکت­ها از سویی برای سهامداران وسرمایه گذاران بالقوه حائز اهمیت است و از سوی دیگر، اطلاعات در مورد ساختار سرمایه، مورد استفاده اعتباردهندگان قرار می­گیرد. تصمیمات تأمین مالی بسیاری از شرکت­ها به ارزش بازار سهام بستگی دارد. شرکت­ها برای تأمین مالی بیشتر، زمانی به انتشار سهام اقدام می­کنند که ...  بیشتر

بررسی تأثیر گشتاورهای مرتبه بالاتر و نوسانات غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام با استفاده از مدل فاما – مکبث

جواد شکرخواه؛ قاسم بولو؛ محمد حقیقت

دوره 14، شماره 56 ، دی 1396، ، صفحه 109-133

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2018.8780

چکیده
  در چارچوب مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اثرتمامیعواملمؤثربربازدهموردانتظار،دربتاخلاصه می‎شود. واقعینبودن بسیاریازمفروضاتاین مدل، زمینهتوسعهوگسترشمدل‌های قیمت‌گذاری دیگری را فراهم ساخت کههریک،بهنوبهخودبانقضیکیازمفروضاتیادشده،منجر به توسعه مدل‌های جدیدی گردید. از جمله مباحث نوین و مطروحه در این حوزه می‌توان ...  بیشتر

بررسی تأثیر گشتاورهای مرتبه بالاتر بر بازده آتی سهام با استفاده از مدل فاما – مکبث

جواد شکرخواه؛ قاسم بولو؛ محمد حقیقت

دوره 14، شماره 56 ، دی 1396

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.19315.1554

چکیده
  در چارچوب مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اثر تمامی عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار، در بتا خلاصه می‎شود. واقعی نبودن بسیاری از مفروضات این مدل، زمینه توسعه و گسترش مدل‌های قیمت‌گذاری دیگری را فراهم ساخت که هریک، به نوبه خود با نقض یکی از مفروضات یادشده، منجر به توسعه مدل‌های جدیدی گردید. از جمله مباحث نوین و مطروحه در این ...  بیشتر

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تامین مالی مدیران

جواد شکرخواه؛ کیوان قاصدی دیزجی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395، ، صفحه 87-120

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2016.7102

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تامین مالی مدیران میپردازد. بدین منظور نرخ تورم، نرخ برابری ارز، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی و میزان اعتبارات بانکی به عنوان نماینده متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام به شاخصی جهت تصمیمگیری نحوه تامین مالی توسط مدیران در نظر گرفته شدند. ...  بیشتر