بررسی رفتار گروهی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

مصطفی جهانگیری راد؛ محمد مرفوع؛ محمدجواد سلیمی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1392، ، صفحه 139-156

چکیده
  یکیازرفتار‌هاییکهنظریه‌هایمالیسنتیازتوجیه آنعاجزبوده‌اند و باید به کمک مالی رفتاری به دنبال تبیین آن بود،رفتار گروهی سرمایه گذاران است. رفتار گروهی در بازارهای مالی باعث فاصله گرفتن قیمت‌های سهام از ارزش های بنیادی آن‌ها می‌شود و این به معنای ورود آربیتراژرها، تشکیل حباب و فرار سرمایه‌ها از بازار می‌باشد.وجود صف‌های قابل ...  بیشتر