قضاوت حرفه ای در حسابرسی

محسن خوش طینت؛ جواد بستانیان

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1386، ، صفحه 25-57

چکیده
  قضاوت حرفه ای یکی از عناصر اصلی حسابرسی است. حسابرسان هم درباره استفاده درست و به جای تهیه کنندگان گزارش های مالی از استانداردهای حسابداری و هم در مورد چگونگی انجام کار حسابرسی باید پیوسته از قضاوت حرفه ای خود استفاده کنند. برای آنکه قضاوت حسابرسان به درستی انجام شود و این واژه مفهوم بی قیدی حسابرسان یا نامحدود  بودن اختیارات آنها ...  بیشتر