نویسنده = عرب مازاریزدی، محمد
تعداد مقالات: 4
3. گزارشگری مالی در اینترنت و وضعیت آن در ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1384، صفحه 127-156

علی ثقفی؛ محمد عرب مازاریزدی؛ رافیک باغومیان


4. ادارک اطلاعات حسابداری، قضاوت نسبت به آنها و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری

دوره 2، شماره 5، بهار 1383، صفحه 95-130

محمد عرب مازاریزدی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی