نویسنده = حساس یگانه، یحیی
تعداد مقالات: 17
1. ارتباط حاکمیت شرکتی و اَبعاد آن با کارائی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 9-36

صابر شعری آناقیر شعری آناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی؛ بنیامین نره ئی


2. مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1389، صفحه 1-35

یحیی حساس یگانه؛ محمد جواد سلیمی


3. روند تغییرات کیفیت سود در طول زمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 65-95

قاسم بولو؛ یحیی حساس یگانه؛ رضا هراسانی


4. رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها، اندازه شرکت با مدیریت سود

دوره 6، شماره 24، زمستان 1387، صفحه 79-115

یحیی حساس یگانه؛ صابر شعری؛ سید حسین خسرونژاد


5. عوامل موثر بر انتخاب داوطلبانه حسابرس

دوره 6، شماره 22، تابستان 1387، صفحه 23-45

یحیی حساس یگانه؛ رسول حیدری


6. عوامل موثر بر تصمیم پذیرش صاحبکار در موسسات حسابرسی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1386، صفحه 93-114

یحیی حساس یگانه؛ علی اصغر عرب احمدی


7. تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 151-171

یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان


8. رابطه گزارش کنترلهای داخلی با تصمیم گیری استفاده کنندگان

دوره 4، شماره 14، تابستان 1385، صفحه 133-176

یحیی حساس یگانه؛ غلامحسن تقی نتاج ملکشاه


10. عوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل

دوره 2، شماره 8، زمستان 1383، صفحه 55-86

یحیی حساس یگانه؛ روح اله رجبی


11. برداشت حسابرسان ایرانی از ریسک ذاتی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1383، صفحه 1-31

یحیی حساس یگانه؛ ابراهیم وحیدی الیزیی


12. تاثیر گزارش حسابرسی مستقل در تصمیم گیری اعتباردهندگان (بانکهای ایران)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1383، صفحه 113-127

یحیی حساس یگانه؛ سید محمد حسین مدنی


13. آگاهی حسابرسان از استاندارهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی

دوره 2، شماره 5، بهار 1383، صفحه 157-169

یحیی حساس یگانه؛ پژمان روحی


14. رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل

دوره 1، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 71-96

یحیی حساس یگانه؛ حسین علوی طبری


15. تاثیر گزارشهای حسابرسی بر قیمت سهام

دوره 1، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 27-59

یحیی حساس یگانه؛ سارا یعقوبی منش


16. کاربرد مفهوم اهمیت در حسابرسی و تاثیر آن بر اظهار نظر حسابرسان مستقل

دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 1-38

یحیی حساس یگانه؛ حسین کثیری