مدیریت سود و لحن و پیچیدگی گزارش حسابرس

الهه السادات حسینی؛ مظفر جمالیان پور

دوره 19، شماره 73 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2022.61061.2273

چکیده
  ازآنجایی که ابزاراطلاع رسانی حسابرس گزارش حسابرسی است، لحن وکلمات مورد استفاده در این گزارش نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. اگرچه ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﻃﻮل زﻣﺎن ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اما ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ از این‌رو ﻣﯽ‏ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ‌ﺗﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺑﺮداﺷت‏های ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ...  بیشتر

بررسی تاثیر ساختار سرمایه و تغییرات آن بر تولید محصولات

محمد حسین ستایش؛ مظفر جمالیان پور

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1388، ، صفحه 127-146

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی اثرات ساختار سرمایه و تغییرات آن بر روی تولید محصولات میپردازد. بدین منظور بااستفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل رگرسیونی ساده و لجستیک، فرضیه های آزمون مورد مطالعه قرار گرفته اند. این پژوهش با بررسی داده های مربوط به 341 شرکت در بازه زمانی 1378 الی 1387  به این نتیجه دست یافت که میان تمام اجزای ساختار سرمایه به جز سرمایه ...  بیشتر