توانایی مدیریتی، کارآیی سرمایه گذاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام

مهدی مرادزاده فرد

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395، ، صفحه 33-64

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7057

چکیده
  علی رغم وجود ماهیت محوری سهم مدیریت از عملکرد شرکت، تصمیمات سرمایه گذاری، پاداش مدیران و  حاکمیت شرکتی، همچنان یک واگرایی عقیده در رابطه با تاثیرات ویژه مدیریتی بر نتایج واحدهای تجاری وجود دارد. این پژوهش با هدف توسعه تحقیقات در حوزه اثرات مدیریتی بواسطه بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر تصمیمات سرمایه گذاری و ریسک سقوط قیمت ...  بیشتر

توانایی مدیریتی، کارآیی سرمایه گذاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادزاده فرد

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.10310.1343

چکیده
  این پژوهش با هدف توسعه تحقیقات در حوزه اثرات مدیریتی بواسطه بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر تصمیمات سرمایه گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام صورت پذیرفته است. در این راستا برای اندازه گیری توانایی مدیران از مدل دمرجیان و همکاران (2013) استفاده شد و اثرات آن بر کارآیی سرمایه گذاری (در قالب سه مدل) و تعامل آن با عنصر کیفیت گزارشگری بر ریسک سقوط ...  بیشتر

بررسی رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری با توجه به وضعیت تأمین مالی و مالکیت نهایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادزاده فرد؛ مریم فرج زاده؛ شیما کرمی؛ مرتضی عدل زاده

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، ، صفحه 97-116

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری در شرایط نیاز یا عدم نیاز بهتامین مالی و همچنین بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطه ی بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری می باشد.1391 بررسی شده اند. به - جامعه آماری این پژوهش، شامل 103 شرکت است که برای دوره زمانی 1387منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی با کنترل اثرات ...  بیشتر

بررسی رابطه محافظه‌کاری و کارایی سرمایه‌گذاری با توجه به وضعیت تأمین مالی و مالکیت نهایی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرتضی عدل‌زاده؛ مهدی مردازاده‌فرد؛ مریم فرج‌زاده؛ شیما کرمی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.938.1055

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین محافظه‌کاری و سطح سرمایه‌گذاری در شرایط نیاز یا عدم نیاز به تامین مالی و همچنین بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطه‌ی بین محافظه‌کاری و سطح سرمایه‌گذاری می‌باشد.جامعه ی آماری این پژوهش، شامل 103 شرکت است که برای دوره ی زمانی 1387-1391 بررسی شده اند و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی با ...  بیشتر

عدم اطمینان اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت های رشد

مهدی مرادزاده فرد؛ مرتضی عدل زاده؛ مریم فرج زاده؛ صدیقه عظیمی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1391، ، صفحه 125-145

چکیده
  عدم اطمینان اطلاعاتی که سابقه ای طولانی در ادبیات مالی دارد به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادیشرکت می باشد که ممکن است از دو منبع ناشی شود: یکی ویژگی های ذاتی کسب و کار یا صنعت ودیگری رویه های افشای شرکت. منبع نخست را می توان به فرصت های رشد و منبع دوم را به عدم تقارناطلاعاتی مربوط دانست. از نظر سرمایه گذاران پیامدهای هر یک از دو منبع ...  بیشتر

اثر کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادزاده فرد؛ مینا ابوحمزه

دوره 8، شماره 32 ، دی 1389، ، صفحه 73-102

چکیده
  آگاهی از تاثیر کیفیت افشای شرکتی بر سایر متغیرهای بازار از جمله نقدشوندگی سهام حائز اهمیت بسیاری است. از طرفی با توجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی سهام و نقش به سزای آن در کشف قیمت دارایی ها، توزیع ریسک مالی، افزایش بازده مورد انتظار و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل موثر بر آن اهمیت دارد. بنابراین این پژوهش به بررسی اثر کیفیت افشای ...  بیشتر

تاثیر مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

مهدی مرادزاده فرد

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 101-121

https://doi.org/10.22054/qjma.2009.6934

چکیده
  سهامداران معمولا به دو گروه سهامداران فردی و سهامداران نهادی طبقه بندی می شوند. توانایی مدیران جهت مدیریت فرصت طلبانه سود گزارش شده از طریق نظارت موثر خارجی توسط ذینفعانی نظیر سرمایه گذاران نهادی محدود می شود. سرمایه گذاران نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت بر مدیران واحد تجاری را دارند. مطالعه حاضر در پی آن است تا به بررسی این موضوع ...  بیشتر