بررسی رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری با توجه به وضعیت تأمین مالی و مالکیت نهایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادزاده فرد؛ مریم فرج زاده؛ شیما کرمی؛ مرتضی عدل زاده

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، ، صفحه 97-116

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری در شرایط نیاز یا عدم نیاز بهتامین مالی و همچنین بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطه ی بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری می باشد.1391 بررسی شده اند. به - جامعه آماری این پژوهش، شامل 103 شرکت است که برای دوره زمانی 1387منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی با کنترل اثرات ...  بیشتر

عدم اطمینان اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت های رشد

مهدی مرادزاده فرد؛ مرتضی عدل زاده؛ مریم فرج زاده؛ صدیقه عظیمی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1391، ، صفحه 125-145

چکیده
  عدم اطمینان اطلاعاتی که سابقه ای طولانی در ادبیات مالی دارد به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادیشرکت می باشد که ممکن است از دو منبع ناشی شود: یکی ویژگی های ذاتی کسب و کار یا صنعت ودیگری رویه های افشای شرکت. منبع نخست را می توان به فرصت های رشد و منبع دوم را به عدم تقارناطلاعاتی مربوط دانست. از نظر سرمایه گذاران پیامدهای هر یک از دو منبع ...  بیشتر