حسابداری وجنبه های مختلف مالی
ارزیابی زمینه‌های چالش برانگیز پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی

احمد مهدوی؛ علی ذبیحی؛ عباسعلی پورآقاجان

دوره 20، شماره 79 ، آذر 1402، ، صفحه 245-282

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.75600.2491

چکیده
  هدف این مطالعه، ارزیابی زمینه‌های چالش‌برانگیز پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی می‌باشد. روش‌شناسی این مطالعه ترکیبی است به‌طوری‌که در بخش کیفی از طریق غربالگری سیستماتیک، نسبت به شناسایی زمینه‌های چالش‌برانگیز پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی اقدام می‌شود. سپس طی دو مرحله تحلیل دلفی تلاش می‌گردد تا پایایی ...  بیشتر