حسابداری مالی
پیامد اقتصادی احساس ریسک در گزارش‌های سالانه با استفاده از مدل‌ پویا

اکرم تفتیان؛ فاطمه منصوری محمدآبادی؛ اکرم عبدالهی اسدآبادی

دوره 19، شماره 76 ، اسفند 1401، ، صفحه 161-187

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.71752.2434

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی پیامد اقتصادی احساس ریسک در گزارش‌های سالانه پرداخته است؛ که ازنظر نتیجه، کاربردی، ازنظر روش توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 الی 1400 است که به روش حذف سیستماتیک 130 شرکت به‌عنوان نمونه آماری انتخاب‌شده است ...  بیشتر