بررسی تأثیر فشار زمانی، تعارض کار-خانواده و ابهام نقش بر رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی با اثر میانجی استرس شغلی: تحلیلی از محیط حسابرسی ایران

اشکان غلامی فتیده؛ کاوه مهرانی؛ آرش تحریری

دوره 19، شماره 76 ، اسفند 1401، ، صفحه 65-96

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.71177.2420

چکیده
  فلسفه وجودی‌ موسسات حسابرسی در بازارهای سرمایه نقشی است که در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی با ارائه گزارشات باکیفیت دارند. کیفیت گزارشات حسابرسی تا اندازه زیادی مرتبط با رسیدگی حسابرسان حین کار است. در پژوهش حاضر رابطه استرس شغلی حسابرسان و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی با توجه بـه عوامل استرس‌زایی همچون فشار زمانی، تعارض کار-خانواده ...  بیشتر

توانایی مدیریتی و ارزش نهایی وجوه نقد

ایمان سوخکیان؛ هیراد نظری؛ آرش تحریری

دوره 17، شماره 66 ، فروردین 1399، ، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.33209.1829

چکیده
  با توجه با اهمیت روز افزون نقش مدیران در عملکرد واحد های اقتصادی هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تعدیلگر توانایی مدیران بر تاثیر ارزش نهایی وجه نقد بر بازده غیر عادی سهام می باشد. در این زمینه، اطلاعات مربوط به 176 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مربوط به بازه زمانی 1395-1391 بررسی شده است. توانایی مدیران، بر اساس الگوی دمرجیان ...  بیشتر