دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 1-146 
2. قضاوت حرفه ای در حسابرسی

صفحه 25-57

محسن خوش طینت؛ جواد بستانیان


4. ارزیابی حسابرسان از ریسک ذاتی و کنترل

صفحه 81-104

فرخ برزیده؛ زهرا نیکخواه بهرامی


6. عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی

صفحه 123-146

سید حسین سجادی؛ حسن فرازمند؛ محسن دستگیر؛ دلشاد دهقان فر