دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1385، صفحه 1-100 
4. ضرورت ایجاد کمیته ی حسابرسی صاحبکار

صفحه 65-86

سید حسین سجادی؛ محسن دستگیر؛ مجتبی افشار جهانشاهی