دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1383، صفحه 1-122 
1. برداشت حسابرسان ایرانی از ریسک ذاتی

صفحه 1-31

یحیی حساس یگانه؛ ابراهیم وحیدی الیزیی