دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 1-170 
5. اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکتها

صفحه 107-139

محسن خوش طینت؛ محمدرضا ساربانها