دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1394، صفحه 1-143 
1. ریسک بتا: شواهدی از تئوری چشم انداز

صفحه 9-38

علی ثقفی؛ روح اله فرهادی؛ محمد تقی تقوی فرد