دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، بهار 1395، صفحه 1-197