دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، زمستان 1395 
5. کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام

صفحه 111-140

10.22054/qjma.2017.7739

مریم کربلایی میرزائی؛ فرهاد شاه ویسی؛ فرزاد ایوانی


6. تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل

صفحه 149-178

10.22054/qjma.2017.7740

نظام الدین رحیمیان؛ محمد تقی تقوی فرد؛ سپیده جوادی صوفیانی