نویسنده = عزیز زاده مقدم، کیوان
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ویژگی‌های شرکت و ساختار سرمایه

دوره 11، شماره 43، زمستان 1392، صفحه 111-133

رافیک باغومیان؛ کیوان عزیز زاده مقدم