نویسنده = آذر، عادل
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل کمینهسازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت دادههای حسابداری

دوره 13، شماره 50، تابستان 1395، صفحه 89-136

10.22054/qjma.2016.7060

رضا حصارزاده؛ حسین اعتمادی؛ عادل آذر؛ علی رحمانی


2. عوامل و محرک های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران

دوره 9، شماره 33، بهار 1390، صفحه 1-37

جعفر باباجانی؛ عادل آذر؛ مرتضی معیری