نویسنده = رعیتی شوازی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پایداری مدل سنجش سرایت مالی مبتنی بر همپوشانی پرتفوی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو

دوره 16، شماره 63، پاییز 1398، صفحه 1-25

10.22054/qjma.2019.10645

علیرضا رعیتی شوازی؛ قاسم بولو؛ محمدحسن ابراهیمی سرو علیا؛ مقصود امیری