نویسنده = زیوری کامران، محمد جعفر
تعداد مقالات: 1
1. تبیین الگوی حسابرسی داخلی اثربخش از منظر ذینفعان

دوره 16، شماره 64، زمستان 1398، صفحه 81-111

10.22054/qjma.2020.42676.2019

محمد جعفر زیوری کامران؛ حسین فخاری