نویسنده = رضازاده کارسالاری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عملکرد بانکی بر خلق نقدینگی در سیستم بانکی

دوره 16، شماره 64، زمستان 1398، صفحه 113-133

10.22054/qjma.2020.42572.2006

فاطمه رضازاده کارسالاری؛ مصطفی سرگلزایی