نویسنده = ملاایمنی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی

دوره 12، شماره 45، بهار 1394، صفحه 59-80

وحید ملاایمنی؛ محمد مرفوع