نویسنده = ابراهیمی میمند، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین نوع مالکیت نهادی و کیفیت افشا در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 48، زمستان 1394، صفحه 53-75

10.22054/qjma.2016.4050

محمد حسین ستایش؛ مهدی ابراهیمی میمند