نویسنده = نادری پلنگی، فاضل
تعداد مقالات: 1
1. خطای پیشبینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره

دوره 11، شماره 43، زمستان 1392، صفحه 131-151

یحیی کامیابی؛ احسان بوژ مهرانی؛ فاضل نادری پلنگی