نویسنده = کامیابی، یحیی
تعداد مقالات: 2
1. 0چسبندگی هزینه ها و عدم تقارن در مدل هزینه، حجم، سود

دوره 12، شماره 48، زمستان 1394، صفحه 145-164

10.22054/qjma.2016.4054

یحیی کامیابی؛ اسماعیل توکل نیا


2. خطای پیشبینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره

دوره 11، شماره 43، زمستان 1392، صفحه 131-151

یحیی کامیابی؛ احسان بوژ مهرانی؛ فاضل نادری پلنگی