نویسنده = تقی تقوی فرد، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 149-178

10.22054/qjma.2017.7740

نظام الدین رحیمیان؛ محمد تقی تقوی فرد؛ سپیده جوادی صوفیانی