نویسنده = خرمین، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و یادگیری دانشجویان حسابداری

دوره 14، شماره 55، پاییز 1396، صفحه 125-143

10.22054/qjma.2017.23726.1638

رافیک باغومیان؛ حسین رجب دری؛ منوچهر خرمین