نویسنده = فیروزنیا، امیر
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین نسبت سود هر سهم به قیمت (E/P) و رشد سود آتی

دوره 16، شماره 61، بهار 1398، صفحه 0-0

10.22054/qjma.2019.22686.1621

محمدرضا نیکبخت؛ امیر فیروزنیا؛ حمید کلهرنیا