نویسنده = کامیابی، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار مدیران در بکارگیری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیان

دوره 15، شماره 58، تابستان 1397، صفحه 1-26

10.22054/qjma.2018.9424

علیرضا کیان؛ امید پورحیدری؛ یحیی کامیابی