نویسنده = حصارزاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل کمینهسازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت دادههای حسابداری

دوره 13، شماره 50، تابستان 1395، صفحه 89-136

10.22054/qjma.2016.7060

رضا حصارزاده؛ حسین اعتمادی؛ عادل آذر؛ علی رحمانی