نویسنده = خسرونژاد، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها، اندازه شرکت با مدیریت سود

دوره 6، شماره 24، زمستان 1387، صفحه 79-115

یحیی حساس یگانه؛ صابر شعری؛ سید حسین خسرونژاد