نویسنده = کرمی، فاروق
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه

دوره 6، شماره 23، پاییز 1387، صفحه 19-41

حمید خالقی مقدم؛ فاروق کرمی